Стартира Програмата за Саниране на Жилищни Сгради

Стартира първият етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас, по който инвестиционните предложения за саниране на жилищни сгради ще бъдат субсидирани в пълния си обем – на 100%.

Нашата компания „Балгериан Експерт Консулт“ ЕООД разполага с цялата необходима апаратура и екипи от доказани специалисти, които извършват всички дейности и изготвят цялата документация необходима за кандидатстването по програмата за саниране на жилищни сгради у нас.

Основните технически документи необходими за покриването на критериите за оценка на инвестиционните предложения са:

 • обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ;
 • обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически Паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Ако желаете тези документи да бъдат изготвени качествено а при необходимост и защитени пред структурата за наблюдение и докладване (СНД), можете да се свържете с нас и да ни се доверите.

ВАЖНО!
Поради големия брой запитвания за изготвяне на технически паспорти на отделни входове или други части от строежите, бихме искали да изясним следното:

Хората се объркват от това, че в насоките за кандидатстване за саниране е казано, че могат да се санират отделни блок секции и входове от сградата, а в чл.3 от Наредба №5 се казва, че техническият паспорт се съставя за целия строеж. Между двата документа обаче, няма противоречие, тъй като те се отнасят за две различни неща - саниране и технически паспорт, необходим при кандидатстването за саниране. Нещо повече, в самите насоки за кандидатстване е казано: „допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са сгради, за които съгласно представеното техническо обследване на сградната конструкция, извършено в съответствие с глава трета от Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.“ Тоест, изискването на чл.3 от Наредба №5 техническият паспорт да се съставя за целия строеж е условие за допустимост в насоките за кандидатстване.

Следователно, въпреки че отделни входове и блок секции могат да кандидатстват за саниране самостоятелно, за да направят това от тях ще се изисква да представят технически паспорт за целия строеж.

Твърдението на някои общински администрации, че технически паспорти могат да се съставят за отделни части от строежите е невярно и може да доведе до отхвърляне на инвестиционното предложение, когато то достигне до следващ по-компетентен орган, какъвто например е структурата за наблюдение и докладване – СНД.


Извадки от Насоките за Кандидатстване

От МРРБ публикуваха насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложенията за изпълнение на инвестиция (ПИИ) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите предвидени в него, не може да надвишава 30 месеца. Крайният срок за изпълнение на ПИИ е 30 юни 2026 г.

Цели на програмата

Инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд има следните цели:

 • подобряване енергийните характеристики на жилищни сгради, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • достигане на клас на енергопотребление „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при многофамилните жилищни сгради;
 • намаление на енергийното потребление на страната, както и редуциране на емисиите на парникови газове;
 • постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд;
 • ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 • намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Процедура за кандидатсване

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската / районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред структурата за наблюдение и докладване (СНД).

На етапа на кандидатстване към ПИИ, общинската / районната администрация, като водещ партньор следва да представи следните строителни книжа и документи:

 • Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
 • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
 • Обобщена КСС по окрупнени показатели – подготвя се от водещия партньор;
 • Други документи посочени в т.19 от Насоките за кандидатстване.

Общинската / районната администрация като водещ партньор отговаря за данните и пълнотата на посочената техническата документация пред СНД.

Допустимите кандидати по програмата

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които:

 • Се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г;
 • Съгласно представеното техническо обследване на сградната конструкция, извършено в съответствие с глава трета от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност (независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони).

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Допустимите за финансиране дейности

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
  • По външните сградни ограждащи елементи:
   • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
   • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
  • По системите за поддържане на микроклимата:
   • ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
   • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
   • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
   • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
  • Поставяне / инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от ВЕИ за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване), ако са предписани в енергийното обследване;
  • Съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите СМР са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
  • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
  • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
   • СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
   • СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане / ремонт / подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Няма да бъдат финансирани следните видове СМР

 • Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 • Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
 • Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
 • Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 • Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Критерии за оценка на ПИИ

Оценката на предложения включва следните два етапа:

Първи етап – оценка на административна допустимост

 • Оценката се извършва според „Критерии за оценка на административна допустимост“, на Насоките за кандидатстване. В тази част от оценката, критериите се отбелязват само с „ДА“, „НЕ“ или „Н/П“ (не е приложимо).
 • Важно е да се знае, че предложения, които са получи оценка „Не“ на критерий 1 или 6 се отхвърлят от оценителната комисия без да се проверяват съответствията със следващите критерии за оценка на административна допустимост.
  • Т.1 Предложението е подадено в рамките на крайния срок, съгласно Насоките за кандидатстване.
  • Т.6 Приложен е документ за регистрация на СС в съответствие с изискванията по процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване.
 • Други особено важни критерии за административна допустимост са описани в т.7, 8 и 9.
  • Т.7 Представено е обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ.
  • Т.8 Представено е обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
  • Т.9 Съгласно представеното техническо обследване на сградата, извършено в съответствие с глава трета от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност (независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони).

Втори етап - оценка на качеството на инвестиционните предложения.

 • Оценката се извършва по точкова система, включваща осем различни критерия, целящи да обхванат различните видове сгради и да изравнят шансовете им при кандидатстването.
 • Максимален брой точки, които може да постигне дадено инвестиционно предложение е 140, като максималния брой точки за всеки от критериите за оценка на качеството е следният:
  • Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – 25 т.
  • Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/год. – 20 т.
  • Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г. – 35 т.
  • Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции – 20 т.
  • Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта – 25 т.
  • Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ - 15 т.
   • Обектът на интервенция ще постигне клас енергопотребление „А“ или „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ след изпълнението на включените в доклада от енергийното обследване мерки – 10 т.
   • Проектът предвижда изпълнението на мерки допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания - 5 т.

Намалението на максималния брой точки при частично изпълнение на изискванията за всеки от описаните по-горе критерии, могат да се видят в Насоките за кандидатстване.

Предложения, получили минимум 72 точки на втория етап „Оценка на качеството”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на финансови средства.

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

 • Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база (лв. /kWh/г);
 • Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки;
 • Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);
 • Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.

 

Балгериан Експерт Консулт“ ЕООД разполага с екип от опитни специалисти и професионална апаратура за извършването на всички необходими обследвания и изготвянето на технически паспорти.

Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...