Резултати от Първия етап от Програмата за Саниране на Жилищни Сгради

На 22.12.2023 г. на сайта на МРРБ беше публикуван списъкът с одобрените за финансиране ПИИ по първия етап за саниране на жилищни сгради.

За първия етап са постъпили общо 3086 предложения, от които са одобрени 756, което представлява 25% и означава, че от всеки четири постъпили предложения еодобрено едно. Със задоволство бихме искали да съобщим, че за проектите подготвени от нашата фирма „Балгериан Експерт Консулт“ ЕООД, процентът на одобрение е над 75%, т.е. от всеки четири постъпили предложения изготвени от нас са одобрени повече от три.

От нашата фирма беше изработена и документацията на сградата, която ще получи най-голямата безвъзмездна финансова помощ от почти 6 милиона лева. Това е жилищна сграда в гр. Казанлък, изпълнена по метода пакетно повдигани плочи (ППП), с РЗП над 17 000 кв.м. и над 180 апартамента. Радостни сме, че с опита натрупан през годините и труда, който вложихме работейки по програмата за саниране, ще успеем да помогнем на хиляди семейства, от цялата страна да санират домовете си и да повишат комфорта си на живот в тях.

 

Стартира Вторият етап от Програмата за Саниране на Жилищни Сгради

Общият размер на средствата за етап 2, по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ е в размер на 282 470 400 лв. с включен ДДС, като крайният срок за кандидатстване е 31.12.2023г.Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на всички 265 общини в страната. 

Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ от стойността на допустимите разходи. Останалите 20% трябва да бъдат осигурени от Сдруженията на собствениците на кандидатстващите сгради.

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният за сграда/блок-секция/група от блок-секции не може да надхвърля 7 500 000 лв.

Допустими кандидати

Допустими кандидати са сгради, в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Допустими са и всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Допустими инвестиции

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В”. За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако са посочени в енергийното обследване, ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност. Предвижда се допустими да са реконструкцията на вертикалната система за отопление в хоризонтална при осигуряване на индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата, инсталиране на системи за централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда.

Какво няма да бъде финансирано

Няма да се финансира подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Необходими документи за кандидатсване

Основните технически документи необходими за покриването на критериите за оценка на инвестиционните предложения са:

  • обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ;
  • обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически Паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

 

„Балгериан Експерт Консулт“ ЕООД (БЕК) може да изготви качествено тези документи за желаещите да кандидатстват по програмата, за което разполага с необходимото оборудване и квалифицирани специалисти в областта на обследването на съществуващи сгради.

За първия етап на кандидатстване от процедурата, БЕК успя да обследва жилищни сгради в цялата страна с обща площ над 200 000 м2 и да изготви пълните им комплекти от документи необходими за участие в програмата, с което помогна на хиляди семейства да кандидатстват за саниране на техните домове.

Държим да съобщим, че нито един от нашите обекти не беше върнат за допълване или коригиране на изготвената техническа документация. При това чрез правилен подбор на предвидените мерки за енергоспестяване и прецизиране на съотношението между размера на инвестицията и спестената енергия, в над 90% от случаите, клиентите ни успяха да съберат пълния размер от 140 точки, необходим за да получат максимална оценката на инвестиционните си предложения.

 

ВАЖНО! Поради големия брой запитвания за изготвяне на технически паспорти на отделни входове или други части от строежите, бихме искали да изясним следното:

Хората се объркват от това, че в насоките за кандидатстване за саниране е казано, че могат да се санират отделни блок секции и входове от сградата, а в чл.3 от Наредба №5 се казва, че техническият паспорт се съставя за целия строеж. Между двата документа обаче, няма противоречие, тъй като те се отнасят за две различни неща - саниране и технически паспорт, необходим при кандидатстването за саниране. Нещо повече, в самите насоки за кандидатстване е казано: „допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са сгради, за които съгласно представеното техническо обследване на сградната конструкция, извършено в съответствие с глава трета от Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.“ Тоест, изискването на чл.3 от Наредба №5 техническият паспорт да се съставя за целия строеж е условие за допустимост в насоките за кандидатстване.

Следователно, въпреки че отделни входове и блок секции могат да кандидатстват за саниране самостоятелно, за да направят това от тях ще се изисква да представят технически паспорт за целия строеж.

Твърдението на някои общински администрации, че технически паспорти могат да се съставят за отделни части от строежите е невярно и може да доведе до отхвърляне на инвестиционното предложение, когато то достигне до следващ по-компетентен орган, какъвто например е структурата за наблюдение и докладване – СНД.

 

Балгериан Експерт Консулт“ ЕООД разполага с екип от опитни специалисти и професионална апаратура за извършването на всички необходими обследвания и изготвянето на технически паспорти.

 

Новини

Какво се обърка в програмата за саниране?

13 / 01 / 2024

На 22 декември 2023 г. беше публикуван списъкът с одобрените за финансиране проекти за устойчиво ...

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...