Технически паспорти

 

Защо е добре да снабдим сградите си с технически паспорти?

 • След 2024 г. няма да могат да се продават или отдават под наем жилища в сгради без технически паспорти. Това е заложено в националната стратегия за енергийна ефективност.
 • Наредба №5 на МРРБ за технически паспорти на строежите, изисква до края на 2024 г. всички сгради в Република България да бъдат снабдени с технически паспорти.
 • Освен за сгради, технически паспорти  ще се изискват за всички основни ремонти, реконструкции, смяна на предназначения и други строителни дейности, за които се изисква разрешение за строеж.
 • Технически паспорт няма да се изисква единствено за временни строежи, допълващо застрояване, или за сгради без траен устройствен статут установен с действащ подробен устройствен план. 
 • Съгласно чл.232 (9) от ЗУТ се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете определени в наредба №5. В случай, че възложителят е юридическо лице същият се наказва съгласно чл. 237(1) т.16 с глоба от 1,000 до 10,000 лв.

 

Какво представляват технически паспорти на сгради?

 • Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал.1 – 3 от ЗУТ: обследване на всички части на сградата, инструкции за експлоатация, обслужване, поддръжка и ремонт.
 • Техническият паспорт отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.
 • Техническият паспорт представлява досие на сградата, в което има информация за нейното моментно състояние, съответствието й с нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка.

 

Как се съставят технически паспорти на сгради?

 • За нови сгради технически паспорт се съставя на базата на строителните книжа по време на строителството. Всички сгради въведени в експлоатация след 27.01 2007 г. имат технически паспорти. Екземпляр от техническия паспорт би трябвало да се съхранява от етажната собственост, но ако е загубен, копие от техническия паспорт на сградата се съхранява на хартия и на електронен носител в районната администрация, от където може да се копира.
 • За съществуващи сгради технически паспорт се съставя след задължително обследване на строителната конструкция, на енергийната ефективност, както и на всички инсталации в сградата, вкючително електро-инсталация, ВиК, ОиВ, и други. Техническият паспорт съдържа и задължително обследване по части Архитектура, Енергийна ефективност и Пожарно аварийна безопасност.
 • Обследването завършва с доклад, който се предава на Възложителя заедно с два екземпляра от съставения технически паспорт. Въз основа на посочените в доклада мерки за безопасна експлоатация на строежа и вписаните в техническия паспорт срокове, собствениците на строежите съставят график за тяхното изпълнение.
 • Технически паспорт може да се съставя и за част или етап от строежа в случаите, когато частите или етапите се ползват или изпълняват при условията и по реда на чл. 152 от ЗУТ.
 • Техническите паспорти задължително се заверяват в Агенцията по Геодезия Картография и Кадастър.
 • Данните за изменения на строежа, настъпили в процеса на експлоатацията му, се допълват от лицата, които имат право да съставят паспорт на строежа, и се предоставят от собственика на органите по чл. 16 от Наредба № 5.

 

Възможност за финансиране на технически паспорти 

Приетият пакет мерки за финансиране изолацията на сгради включва:

 • Техническо обследване, сертифициране и паспортизиране на строежа;
 • Проект за саниране – част изолации;
 • Пакет хидроизолация;
 • Пакет топлоизолация, в т. ч. подмяна на външната дограма с пластмасова.

Посочените инженерно-технически мерки – компоненти на изолацията на сгради са от Приложение № 2 на НПОЖСРБ. 

 

Балгериан Експерт Консулт-БЕК ЕООД (БЕК) разполага с екип от опитни специалисти и професионална апаратура за извършването на всички необходими обследвания и изготвянето на технически паспорти.

Новини

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически пас...

Има ли полза от техническите паспорти на сградите ни?

01 / 04 / 2021

Остават по-малко от 4 години до крайния срок за снабдяване на сградите в България с технически па...

Достатъчно Надеждни ли са Панелните Сгради?

01 / 03 / 2021

Напоследък в средствата за масова информация, започнаха да се появяват мнения, според които панел...