КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

 

Какво представлява конструктивното обследване на сграда и през какви етапи преминава?

 • Цeлтa нa ĸoнcтpyĸтивнoтo oбcлeдвaнe на съществуващи сгради, на които предстои да се cъcтaвят тexничecĸи пacпopти е да се установи действителното състояние на носещите им конструкции и да се предпишат мероприятия гарантиращи надеждната им експлоатация.
 • С конструктивното обследване се цели също така и създаването на eдиннa бaзa дaнни, ĸoятo дa може да послужи за ocнoвa зa бъдeщи пpeycтpoйcтвa и peмoнти, пpи ĸoитo ce нaлaгaт интepвeнции въpxy нoceщите ĸoнcтpyĸтивни eлeмeнти, и ĸoятo дa мoжe дa ce изпoлзвa oт пpoeĸтaнтите на тези преустройства.
 • Конструктивното обследване влючва следните елементи:
  • Съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;
  • Установяване на действителните технически характеристики на строежа към момента на конструктивното обследване;
  • Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;
  • В случай на необходимост, изготвяне на препоръки и указания за повишаване на надеждността на строежа;
  • Обследване за енергийна ефективност като е част от общото обследване на строежите, което се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност;
  • Съставяне на доклад за резултатите от обследването.

В общия случай всяко конструктивно обследване преминава през следните етапи:

 1. Общи бележки, в които се изясняват местоположението на обекта, лицата участници е него, целите и задачите на конструктивното обследване, използваната нормативна база, представените проекти, документи и други материали и т.н.
 2. Описание на наличната проектна документация за обекта;
 3. Визуално обследване на носещата конструкция на обекта с цел: установяване наличието на видими дефекти при изпълнението, вид, разположение и ширина на разкритие на пукнатините в бетона, участъци с открита носеща армировка, промени в структурата на бетона, деформации на носещите елементи и увреждания, водещи до намаляване на носещата способност на конструкцията;
 4. Определяне на кофражните размери на основните конструктивни елементи
 5. Окачествяване и класифициране на вложените в носещата конструкция бетони;
 6. Определяне на якостта на натиск на бетона – съгласно изискванията на БДС EN 12504-2:2005
  1. „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване.
  2. Определяне на големината на отскока”. Оценката на получените резултати е направена по БДС EN 13791:2007/NА:2011
  3. “Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. Национално приложение (NA)”;
 7. Определяне на класа, диаметъра на армировъчната стомана, установяване местоположението на армировъчните пръти и дебелина на бетонното покритие в определен брой точки;
 8. Определяне на носимоспособността на конструкцията относно поемането на вертикален и хоризонтален товар.
 9. Направа на сравнителни изчислителни проверки за вертикални и сеизмични товари и анализ на получените резултати.
 10. Систематизиране и анализ на получените резултати от обследването, оценка за състоянието;
 11. Изводи и препоръки.
 12. Заключение.

 

Как БЕК може да помогне на клиенти нуждаещи се от конструктивното обследване? 

 • Съгласно чл. 176в от ЗУТ, обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2. В състава на консултанта се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10.
 • Като лицензиран консултант в строителството БЕК разполага с изявени специалисти в областта на конструктивното обследване. Екипът ни вкючва бивши служители на Научно Изследователския Строителен Институт (НИСИ), хабилитирани лица, и доктори на техническите науки с голям опит в проектирането и конструктивното обследване на сгради и съоръжения, както и в решаването на нестандартни конструктивни проблеми в строителството.
 • Дружеството ни е специализирано и в изготвянето на технически експертизи и конструктивни обследвания на строителни конструкции, както за традиционни, така и за екстремни случаи в строителната практика, в това число: аварии, пожари, разрушения вследствие вертикално претоварване или земетръсни въздействия.
 • Изготвяме проекти за усилване на строителни конструкции при промяна на статическите им схеми или предстоящо увеличаване на натоварванията им, както и при проблеми с фундирането или с пространственото укрепване на сградите.
 • Извършваме конструктивни обследвания на монтажни и монолитни сгради, както и такива изпълнени с метални или дървени конструкции.
 • Установяваме техническото състояние, надеждност, и носеща способност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриални методи, в това число Едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) и сгради строени по системите Едроплощен кофраж (ЕПК) и Пакето повдигани плочи (ППП).

 

 

Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...