Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г.

Инвестиционните предложения за саниране на жилищни сгради, които бъдат одобрени в него ще бъдат субсидирани в пълния си обем – на 100 %

Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Документите, които ще се изискват за кандидатстване се подават в общините, където се оценяват на два етапа. В първия етап на оценката на предложенията савключени критерии за административна допустимост, а на втория етап са критериите за оценка на качеството.

Прави впечатление, че има някои съществени различия между проекта за насоки за кандидатстване, който беше публикуван за обществено обсъждане и насоките, които бяха приети официално. Добре би било тези разлики, в критериите за оценка, да бъдат изяснени, защото много от Сдруженията на собствениците, желаещи да кандидатстват по програмата са запознати със старите критерии и се подготвят спрямо тях.

 • За получаването на максималния брой от 25 точки по първия критерий за оценка на качеството - Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки. Процентът е намален от 70 на 65.
 • По критерий № 2 - Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/год. В проекта бяха предвидени 25 т. за намаление с над 250 т., а сега в новите насоки се дават 20 т. за намаление с над 80 т. СО2
 • По най-важният критерий № 3 - Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г., бяха предвидени 25 т. при отношение ≤ 1,50 лв./кWh/г, сега за него са предвидени 35 т. при отношение ≤ 1,75 лв./кWh/г.
 • Изцяло е променен подходът по критерий № 4 - Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност. В проекта по този критерий можеха да получат максималния брой от 25 т. само сгради с повече от 72 самостоятелни обекта, а сега максималният брой от 20 т. ще се дават на сгради /блок-секцията/групата от блок-секции сРЗП > 5000 кв.м.
 • Критерий № 5 - Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта, остава непроменен. По него, както преди, така и сега ще могат да се получат по 25 т., при подкрепа за изпълнението на проекта  на повече от собствениците на повече от 95% на идеалните част в сградата.
 • Критерий № 6 също е променен съществено. В проектните насоки по него можеха да се получат по 5 точки за всяка от следните три инициативи:
  1. Сградата обект на интервенция ще постигне клас енергопотребление „А“ или по-висок след изпълнението на включените в доклада от енергийното обследване мерки – 5 т.
  2. Проектът предвижда внедряване на ВЕИ в сградата – 5 т.
  3. Проектът предвижда изпълнението на мерки допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания – 5 т.

Сега според новите насоки тези 15 точки могат да се получат за следното:

 1. 10 т., ако обектът на интервенция ще постигне клас енергопотребление „А“ или „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ след изпълнението на включените в доклада от енергийното обследване мерки.
 2. 5 т., ако проектът предвижда изпълнението на мерки допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания.

Както се вижда от направеното сравнение, изискванията към сградите според първите четири най-важни критерии за оценка на качествотоса силно намалени. Това се отнася най-вече за натуралния показател - спестени емисии СО2 използван при критерий № 2, който е намален повече от 3 пъти (от 250 т. на 80 т. СО2на година). Промяната при критерий № 4 също е голяма. Тук максималният брой точки се дава вече за сгради с РЗП над 5000 кв.м., докато преди това беше предвидено да се дава за сгради с над 72 самостоятелни обекта в тях (приблизително с РЗП над 7200 кв.м.).

Освен това тежестта на критерии № 2 и № 4, при формирането на общия брой точки е намалена. Максималния брой точки за тези критерии е намален от 25 на 20, което говори за стремеж на авторите на насоките да дадат по-голям шанс на по-малките сгради, които преди не бяха поставени при равни условия с по-големите.

Премахнати са петте точки, които се предвиждаха за внедряване на ВЕИ, което е правилно, т.к. на етапа на кандидатстване, това внедряване е неангажиращо и е само пожелателно, поради което всички СС възнамеряваха да го впишат в документите си. Оставен е обаче бонусът от 5 точки за мерки съответстващи на общински наредби за подобряване на архитектурния облик. Този критерий е неизпълним за повечето от кандидатстващите, т.к. почти никъде няма предписания на Общините за подобряване на архитектурния облик, а на етап кандидатстване не се прилага архитектурен проект.

Най-важните критерии за административна допустимост са тези по т.1 и т.6, а именно:

 • Т.1 Предложението е подадено в рамките на крайния срок, съгласно Насоките за кандидатстване.
 • Т.6 Приложен е документ за регистрация на СС в съответствие с изискванията по процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване.

Други много важни критерии за административна допустимост са описани в т.7 и 8:

 • Т.7 Представено е обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ.
 • Т.8 Представено е обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.