ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

Защо е добре да снабдим съществуващите сгради с технически паспорти?

 • Техническите паспорти се съставят след подробно обследване на съществуващите сгради, при което се установяват появилите се в тях дефекти вследствие на човешки намеси или на експлоатацията им и се дават предписания за тяхното отстраняване. По този начин се повишава сигурността на сградите, удължава се животът им и се подпомага безопасната им експлоатация.
 • Чл.176а (1) от ЗУТ гласи: „След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа.“ Тази разпоредба на ЗУТ е в противоречие с текста от чл.2 (1) т.2 от Наредба №5, но текста на Наредбата е подвеждащ и не следва да се взима предвид т.к. в чл.15 (3) от ЗНА е казано, че ако Наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. Ако искате да не бъдете санкционирани, се съобразявайте с ЗУТ и своевременно снабдявайте сградите си с технически паспорти.
 • Съгласно чл.232 (9) от ЗУТ се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, Възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт. В случай, че Възложителят е юридическо лице, същият се наказва съгласно чл.237 (1) т.16 с глоба от 1,000 до 10,000 лв.
 • В Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. в България, която е приета от МС на 21.01.2021 г., подробно са описани пречките стоящи пред сградите без технически паспорти, които ги правят неконкурентни при класацията им за саниране.
 • След 2022 г. няма да могат да се продават или отдават под наем жилища в сгради без технически паспорти. Те ще бъдат част от задължителните документи, които нотариусите ще изискват при сключването на сделките за покупко-продажби и отдаване под наем. Това е заложено в Дългосрочната национална стратегия от 2021 г.

 

Срокове за съставяне на Техническите Паспорти

 • В чл.176а (7) от ЗУТ е казано, че Министърът на МРРБ определя сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи. Категориите на строежите са описани в чл.137 от ЗУТ както и в Наредба №1 на МРРБ. В Наредба №5 обаче все още не са определени крайните срокове за съставяне на техническите паспорти, според категориите на строежите.
 • В момента в Наредба №5 е определен само един срок и той не е според категорията на строежите, а според тяхната собственост. Текстът касае сгради с публична държавна или публична общинска собственост. Това е в пълно противоречие със Закона, поради което този текст от Наредба №5 е неприложим според чл. 15 (3) от ЗНА.
 • Оставаме в очакване Министърът на МРРБ да изпълни задължението си по чл. 176а (7) от ЗУТ и да определи сроковете за съставяне на техническите паспорти според категориите на строежите, т.к. само по този начин може да бъде осигурено строителните намеси в съществуващите сгради да стават, там където са най-належащи и биха имали най-голям ефект и полза за обществото.
 • Технически паспорт няма да се изисква единствено за временни строежи, допълващо застрояване, или за сгради без траен устройствен статут установен с действащ подробен устройствен план. 

 

Какво представляват технически паспорти на сгради?

 • Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл.169, ал.1 – 3 от ЗУТ: обследване на всички части на сградата, инструкции за експлоатация, обслужване, поддръжка и ремонт.
 • Техническият паспорт отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.
 • Техническият паспорт представлява досие на сградата, в което има информация за нейното моментно състояние, съответствието й с нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка.
 • От особена важност е съставянето на техническите паспорти и обследването на съществуващите сгради да спрат да се възприемат като ненужна и формална бумащина, а като превантивни действия за повишаване на сигурността на сградите, безопасната им и по-комфортна експлоатация, както и подобряване на енергийната им ефективност. Колкото по-скоро осъзнаем, че техническите паспорти на сградите ни са не по-малко важни от техническите прегледи на автомобилите ни или от здравните ни профилактични прегледи, толкова по-добре за нас и обществото ни.

 

Възможност за финансиране на технически паспорти 

Приетият пакет мерки за финансиране изолацията на сгради според Приложение №2 на НПОЖСРБ включва:

 • Техническо обследване, сертифициране и паспортизиране на строежа;
 • Проект за саниране – част изолации;
 • Пакет хидроизолация;
 • Пакет топлоизолация, в т. ч. подмяна на външната дограма с пластмасова.

В Националния План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ) е казано, че: „Проекти, финансирани чрез подкрепа с финансови инструменти могат да се комбинират с техническа подкрепа за подготовка на проекта и обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на съществуващи сгради.“

А според Национална програма за Енергийна Ефективност, сред допустимите дейности за финансиране на многофамилни жилищни сгради са: „Дейности по конструктивно възстановяване / усилване / основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване.“

В очакване сме на приемането на съответните наредби или други подзаконови актове, в които да бъдат посочени редът и конкретните действия, които трябва да се извършат при кандидатстване за получаване натехническа подкрепа за подготовка на проекти и обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на съществуващи сгради, както и финансирането на дейности по конструктивно възстановяване и основен ремонт на повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради. 

Балгериан Експерт Консулт-БЕК ЕООД (БЕК) разполага с екип от опитни специалисти и професионална апаратура за извършването на всички необходими обследвания и изготвянето на технически паспорти.

Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...