СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

 • Вече повече от 15 години БЕК работи като Консултант по смисълът на ЗУТ на територията на Република България.
 • През това време сме изготвили над 150 доклада за оценка на съответствието на проекти със съществените изисквания към строежите, също тъка сме упражнили строителен надзор и сме въвели в експлоатация над 200 сгради и съоръжения.
 • Дружеството притежава лиценз за осъществяването на тази дейност от 2004 г. като в състава му са включени повече от 30 високо квалифицирани специалисти по всички части на проектите изисквани от Наредбата №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 

Правата и задълженията на Строителния Надзор в инвестиционния процес 

А. При доклад за оценка на съответствието - чл.142 (4) от ЗУТ

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с основните изисквания към строежите.

 1. Оценката обхваща проверка за съответствие със:
  1. предвижданията на подробния устройствен план;
  2. правилата и нормативите за устройство на територията;
  3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3;
  4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
  5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
  6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
  7. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
  8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
  9. изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
 2. Оценката за съответствие се извършва:
  1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;
  2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя.

Б. При Строителен надзор по време на строителството - чл.168 (1) от ЗУТ

 1. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:
  1. законосъобразно започване на строежа;
  2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  3. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3;
  4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
  5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.
 2. Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до пета категория, с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
 3. Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.
 4. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.
 5. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.
 6. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.
 7. Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

 

Саниране на  блок №371, ж.к. "Младост" 3                                                                    "Шато Медово", обл. Бургас

 

Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...