ОБСЛЕДВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

 

АРХИТЕКТУРНО ОБСЛЕДВАНЕ 

 1. Общи данни за сградата
  1. Местоположение, собственост, вид на конструкцията, изпълнени преустройства, описание на обектите в сградата по етажи, покрив и фасади;
  2. Състояние на хидроизолациите;
  3. Описание на довършителните работи и обработката на повърхностите;
  4. Анализ за осигуряването на достъпът на хора с увреждания;
  5. Технически показатели на сградата, санитарно – хигиенни изисквания и околна среда.
 2. Анализ на обследването по част Архитектура
  1. Направени ремонти, функционална пригодност на обектите в сградата;
  2. Безопасност при пожар;
  3. Хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
  4. Безопасна експлоатация.
  5. Защита от шум и опазване на околната среда.


ВИК ИНСТАЛАЦИИ - ОБСЛЕДВАНЕ

 1. Анализ на съществуващо положение
  1. Водопроводна инсталация
   • Сградно водопроводно отклонение и водомерен възел.
   • Има ли втори водоизточник – сондаж, изграден от лицензирана фирма, за изпълнението.
   • Данни за извършени лабораторни проби и изследвания за установяване качествата и състава на водата.
   • Площадкова водопроводна мрежа.
    • Съответствие с Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - външното пожарогасене на обекта и изискванията на чл.170, ал.1, т.2 от Наредба Із-1971 за необходимо водно количество за външно пожарогасене и чл.173, ал.1 табл.16 от Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. 2.1.2
     • Вътрешна водопроводна инсталация
     • Вид на инсталацията, използвани материали.
     • Захранване с топла вода.
     • Топлоизолация на тръбите на главния хоризонтален клон
     • Начин на изпълнение на главната хоризонтална мрежа, вертикалните водопроводни клонове и разпределителната мрежа.
     • Съответствие с Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (чл.199 водопроводната инсталация трябва да осигури необходимия разход на вода в продължение на един час за един пожарен кран като броя на едновременно действащите пожарни кранове се определят в съответствие с Таблица 19).
  2. Канализационна инсталация
   • Сградно канализационно отклонение
   • Заустване на битовите отпадни води.
   • Вътрешна канализационна инсталация
    • Вид на канализационната система.
    • Материали, от които са изпълнени хоризонталните и вертикалните клонове.
    • Отводняване на покрива, улуци и водосточни тръби, заустване.
 2. Анализ на обследването по част ВиК
  1. Направени ремонти, функционална пригодност на ВиК инсталациите;
  2. Безопасност при пожар;
  3. Хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
  4. Безопасна експлоатация;
  5. Защита от шум и опазване на околната среда.

 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ - ОБСЛЕДВАНЕ

 1. Анализ на съществуващо положение
  1. Сградно ел. захранване и ел. табла 
  2. Съответствие на нормативните документи
   1. Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
    1. Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането:
  3. Осветление, ел. контакти за общи помещения електрообзавеждане
   1. Вътрешно осветление
    1. Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление
  4. Силова инсталация
  5. Електрообзавеждане
   1. Съответствие на електро инсталацията с нормативните документи
  6. Мълниезащитна инсталация 
   1. Съответствие с НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
 2. Анализ на обследването по част Електро

 

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ 

 1. Вид на отоплителната инсталация, наличие на климатизация, вентилация, водоснабдяване с топла вода, наличие на студоснабдяване.
 2. Анализ на обследването по част ОиВ.

 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОБСЛЕДВАНЕ

Обследването има за цел да установи състоянието и организацията на пожарната безопасност на обекта. А при необходимост и да препоръча мерки за подобряване на пожарната безопасност на обекта по изискванията на Наредба № 8121з-647 от 28.10.2014 г. ”3а правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите” и Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

За целта следва да се установи:

 1. Класът на функционална пожарна опасност за строежа, съгл. чл.8, ал.1 от Наредба № 1з-1971 /29.10.2009 г.
 2. Нормативна стойност на степента на огнеустойчивост на сградата и осигуряване на негоримо покритие на конструктивните елементи съгласно табл. З към чл.12, ал.1 на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г.;
 3. Стълбища и евакуационни изходи, дължина на евакуационните пътища, врати по пътя на евакуацията, външно водоснабдяване, пожарни кранове, пожаротехнически средства за първоначално гасене;
 4. Съответствие на електрическата и осветителна инсалации;
 5. Анализ на обследването по част Пожарна безопасност.

 

След приключване на обследването по изброените части, за всяка от тях се предписват конкретни технически мерки за удовлетворяване на съществените изисквания и предписания за недопускане на аварийни събития.

 

Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...